English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
Home จักรยานสูบน้ำ
จักรยานสูบน้ำ

ปัจจุบันน้ำมันมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรเดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะทำการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนัก
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งอยู่บ้านคำเตย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ นอกจากมีภารกิจหลักในด้านความมั่นคงป้องกันประเทศแล้ว ยังให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเกษตร ด้วยการนำเอาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นที่ นพค.51 จ.อำนาจเจริญ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้กับที่นา โดยเฉพาะจักรยานสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องง้อน้ำมัน แถมได้ออกกำลังกายอีก

พ.อ.นพดล ปิ่นทอง ผบ.นพค.51 จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ได้นำเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและธุรการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและฝึกอบรมเผยแพร่ความ รู้ทางวิชาการเกษตร การส่งเสริมทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงการปศุสัตว์ อาทิ ขุดบ่อเลี้ยงปลา บนปากบ่อก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูป่า และส่วนสุดท้ายใช้ทำนา โดยปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ผลผลิตที่ได้นำไปเลี้ยงกำลังพล

พ.อ.นพดลกล่าวว่า การจัดหาน้ำเข้าสู่โครงการต่างๆ ที่ผ่านมาใช้เครื่องสูบน้ำต่อท่อไปทั่วถึง ปัจจุบันน้ำมันมีราคาแพงมาก จึงต้องคิดหาวิธีประหยัดน้ำมัน ก็ค้นคว้า คิดหาวิธีอยู่หลายเดือน ก่อนจะได้แนวคิดว่า น่าจะนำเอาจักรยานมาปั่นสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ จึงได้ทำการทดลองจนประสบความสำเร็จ สามารถลดการใช้น้ำมันเป็นอย่างดีการผลิตจักรยานสูบน้ำ

การผลิตจักรยานสูบน้ำใช้ทางการเกษตร วัสดุ-อุปกรณ์ คือ 1.จักรยาน 2.สายพาน 3.ปั๊มน้ำ
เริ่มแรก นำจักรยานไปติดตั้งใกล้กับบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำพร้อมกับติดตั้งปั๊มซักด้วย จากนั้นต่อสายพานระหว่างล้อหลังรถจักรยานกับปั๊มชัก เสร็จแล้วต่อท่อ
PVC จากปั๊มชักลงบ่อน้ำแล้วต่อไปยังที่ทำการเกษตรด้วยการใช้สปิงเกอร์รดน้ำ
วิธีใช้ โดยการปั่นจักรยานสูบน้ำขึ้นมาเพื่อใช้ทางการเกษตร จักรยานสูบน้ำ
1 คัน/1 ไร่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรประหยัดน้ำมัน และได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย ที่สำคัญต้นทุนเพียงคันละ 500 บาทเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้นำจักรยานสูบน้ำไปสาธิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบดู ปรากฏว่าราษฎรให้ความสนใจ และนำไปใช้กับที่นาของตนจนประสบความสำเร็จ สร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

(ข้อมูลจากเว็บ : http://www.prd.go.th/Article/sufficiency.phpid=d25e4&bow=00000000650&code=d25e4)